• Ponedeljek, 23. Apr. 2018

Pišite nam

Za vsako vprašanje ali idejo nam lahko pišete, in v najkrajšem možnem času Vam bomo odgovorili.

pisite-nam

Obrazec....

Obrazec za najem aparata

Ime (*)
Prosimo vnesite ime
     
Priimek (*)
Prosimo vnesite priimek
     
Naslov (*)
Prosimo vnesite naslov
     
Pošta (*)
Prosimo vnesite pošto
     
Telefon (*)
Prosimo vnesite telefonsko številko
     
E-mail (*)
Prosimo vnesite veljaven elektronski naslov

 

Izberite aparat (*)
     
Način dostave (*)
Izberite način dostave
 
     
Časovno obdobje (*) od:
Prosimo vnesite datum prevzema
do:
Prosimo vnesite datum vrnitve
     
Dodatno sporočilo
Invalid Input

Splošni pogoji

1. Čas izposoje. Čas izposoje se prične z vročitvijo aparata oziroma na dan prvega poizkusa vročitve pošiljke (če je oprema poslana po pošti) in konča na zadnji dan uporabe. Oprema mora biti vrnjena (osebno ali po pošti) med delovnim časom zadnji dan izposoje.
2. Transport. Najemnik je odgovoren za prevoz do svoje lokacije in za vračilo nazaj najemodajalcu. Najemodajalec ne pošilja ob državnih praznikih in nedeljah. Najemodajalec pošlje najemniku elektronsko pošto, ko je pošiljka poslana. Najemnik prav tako pošlje elektronsko pošto najemodajalcu, ko je pošiljka oddana ali pokliče na tel. št. 031 726 814. Najemodajalec ne garantira čas prispetja pošiljke. Stroške transporta krije najemnik.
3. Izposoja. Aparat si je možno izposoditi za najmanj šest mesecev. Izposoja aparata mora biti plačana vnaprej za cel mesec. Za nadaljnji najem se tri dni pred iztekom najemnine izstavi račun za naslednji mesec najema. Uporabnik lahko aparat vrne ob vsakem zaključku mesečnega obdobja, vendar mora to sporočiti pet delavnih dni pred iztekom mesečnega obdobja na številko 031 726 814 ali na info@bolecina.com . Če uporabnik ne javi, da namerava aparat vrniti, se mu avtomatsko zaračuna najemnina za naslednje mesečno obdobje.
4. Testiranje. Aparat si je možno izposoditi za dobo enega meseca na testiranje. Vsak uporabnik si lahko aparat za testiranje izposodi le enkrat in si ga v roku enega leta ne more več izposoditi za testiranje. Lahko pa ga vzame v najem.
5. Odpoved. Odpoved rezervacije je možna preko telefona ali e-maila. Odpoved naročila izposoje 5 ali več dni pred predvidenim dnem izposoje je brezplačna, za odpoved, dano v krajšem roku pa se plača nadomestilo v vrednosti 60,00€.
6. Uporaba. Najemnik mora ravnati z opremo previdno in v skladu z navodili za uporabo.
7. Pravice najemnika. Najemodajalec jamči najemniku izposojo opreme, določene v tej pogodbi.
8. Realizacija naročila. Potrdilo o vplačilu v elektronski ali drugi obliki ne potrjuje najemodajalčev pristanek na najemnikovo naročilo, dokler tudi najemodajalec ne podpiše pogodbe o izposoji.
9. Lastništvo. Oprema je in bo ostala last najemodajalca, razen v primeru, da najemnik plača dvanajst (12) zaporednih mesečnih najemnin brez prekinitve. Takrat se lastništvo aparata avtomatsko prenese na najemnika. Najemnik ne sme dajati opreme v podnajem tretji osebi.
10. Popravila. Najemodajalec mora najemniku opremo izročiti v tehnično brezhibnem stanju in delujočo. V primeru nastanka ali povzročitve kakršnihkoli poškodb opreme mora najemnik o tem takoj obvestiti najemodajalca. V primeru poškodbe najemnik plača stroške popravila in druge nastale stroške v zvezi s popravilom.
11. Izguba, poškodbe ali nevrnjena oprema. Najemnik s to pogodbo prevzema tveganje in stroške izgube ali poškodb opreme. Najemodajalec si pridržuje pravico do izbire načina in kraja popravila ter serviserja v okviru razumnih tržnih cen. Najemnik in najemodajalec se strinjata, da pravno in tudi drugače priznavata vzrok poškodbe opreme, ki ga v zapisniku navede serviser, ki ga izbere najemodajalec. V primeru malo verjetnega dogodka, ko najemnik prejme opremo posredno od pogodbenega prevoznika in je ob prejemu videti pošiljka poškodovana, mora najemnik v roku treh (3) ur po prejemu opreme, takoj obvestiti najemodajalca. Na osnovi najemojemalčevega obvestila o verjetni poškodbi opreme med prevozom, bo najemodajalec poslal opremo v pregled in popravilo pooblaščenemu serviserju. Najemnik in najemodajalec se strinjata in priznavata, pravno in tudi drugače, zapisnik pooblaščenega serviserja. V primeru, da je popolnoma jasno, da je poškodba nastala med dostavo dostavljavca, se škoda ne zaračuna najemniku. V primeru izgube ali nevračila opreme se najemnik strinja in dovoljuje, da najemodajalec izstavi račun za maloprodajno ceno primerljive nadomestne opreme. Maloprodajna cena primerljive nadomestne opreme bo zaračunana skupaj s poštnino ob predhodni ugotovitvi, da je izposojena oprema "izgubljena" ali "nevrnjena". V primeru tatvine mora najemnik dogodek prijaviti policiji in narediti zapisnik. Hkrati mora o tem takoj obvestiti najemodajalca. Izposojena oprema se šteje za "izgubljeno" ali "nevrnjeno", če izposojeno opremo najemnik ne uspe vrniti najemodajalcu v roku sedmih (7) dni po dogovorjenem dnevu vračila. V primeru, da najemnik vrne nepoškodovano opremo v roku tridesetih (30) dni po dogovorjenem dnevu vračila, bo izdan račun za celotno mesečno najemnino. Za zamujeno vračilo se zaračuna vrednost enomesečnega najema, kar znaša 160,00€. V primeru da najemnik ne javi svoje odločitve glede izposoje aparata in aparata ne vrne niti ne plačuje mesečnih najemnin, se sproži postopek za vračilo aparata ali odplačilo po maloprodajni ceni izposojenega izdelka kar znaša 1.823,52€ z vključenim DDV. Od te vrednosti se odšteje že plačana najemnina. Za vse zamude, ki nastanejo pri plačilu se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
12. Izdelki, ki niso na zalogi. Takoj ko bo izdelek na voljo, ga najemodajalec odpremi. Lahko se zgodi, da izdelek, ki ga je najemnik naročil, ni na zalogi, kar povzroči zamudo pri izpolnitvi najemnikovega naročila. Najemodajalec ne jamči razpoložljivosti izdelkov - opreme. Katerakoli ocena razpoložljivosti izdelkov, ki jo navede najemodajalec, temelji na predpostavki, da vsi uporabniki www.bolecina.com vračajo najeto opremo v dogovorjenem roku in nepoškodovano. Najemodajalec bo obvestil najemnika o naročenem izdelku, ki ni na zalogi oz. je takojšna odprema nemogoča.
13. Vračilo. Ob koncu ali predčasnem končanju najema mora najemnik vrniti opremo/izdelke najemodajalcu vzdrževano, v dobrem in delujočem stanju, s pričakovanimi poškodbami, ki so posledica samo normalne in pravilne uporabe. Najemnik bo najeto opremo/izdelke vrnil na svoje stroške in izdatke na način, ki ga izbere najemodajalec. Normalno obrabo in odrgnine določi najemodajalec znotraj običajnih sprejemljivih meja. Najemnik je odgovoren, da pri povratnem pošiljanju uporabi primerno pakiranje in embalažo, predvsem z uporabo embalaže in odpremnega materiala, ki ga je uporabil in priložil najemodajalec ob pošiljanju naročila. Najemnik vrne opremo brezhibno z očiščeno zunanjostjo in notranjostjo. Brezhibnost dokazujejo redni servisi. Če najemnik opreme ne vrne v stanju iz zgornjega odstavka, se mu zaračuna čiščenje v višini cene servisnega pregled. Cena servisnega pregleda znaša 60,00 €. Vsi zunanji ali notranji posegi na aparatu brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo. V primeru okvare med uporabo zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, popravilo in plačilo pa se izvede po dogovoru z najemnikom. Najemodajalčev prevzem opreme od najemnika ne vsebuje takojšnje ugotovitve stanja opreme ob vrnitvi. Najemodajalec si pridržuje pravico do prevzema opreme ter do ugotovitve stanja opreme v razumnem roku. Najemodajalčeve ugotovitve glede stanja opreme so obvezujoče v skladu s točko 11 splošnih pogojev (Izgubljena, poškodovana ali nevrnjena oprema)
14. Dajatve in pristojbine. Najemnik je odškodninsko odgovoren najemodajalcu za izgubo, poškodbe, stroške in penale, vključno z običajnimi odvetniškimi stroški, ki nastanejo v zvezi s katerimkoli zahtevkom iz naslova premoženjske ali nepremoženjske škode, povzročene tretjim osebam ali na stvareh, ki bi nastala zaradi delovanja, upravljanja ali prevoza najete opreme v času najema ali medtem, ko je oprema v posesti oz. pod nadzorom najemnika.
15. Dodatni dokumenti. Na zahtevo najemodajalca je najemnik dolžan preskrbeti in izročiti najemodajalcu tiste listine, ki jih najemodajalec oceni kot potrebne ali zaželene za namene, povezane s hrambo oz. evidenco za zaščito najemodajalčevih interesov v zvezi z opremo.
16. Tiskovne napake. V primeru, da pride do napačne cene zaradi tiskovne napake ali napake, storjene s strani naši zaposlenih, ima najemodajalec pravico zavrniti ali razveljaviti vsa naročila, ki so nastala z napačno ceno. Če je bila kreditna kartica najemnika že obremenjena za naročilo nakupa ali najema in je najemnikovo naročilo razveljavljeno, mora posojevalec takoj vrniti denar na najemnikov račun v znesku, ki je bil plačan.
17. Celotna pogodba. Ta dokument določa Sporazumno pogodbo med udeleženci te zadeve in ne more biti popravljen, zamenjan ali spremenjen, razen če se vsi udeleženci strinjajo. Če se ugotovi, da je del pogodbe neuresničljiv, ne bo vplival na ostanek pogodbe, ki ostane veljavna in uresničljiva.
18. Odstop. Najemnik ne more odstopiti od te pogodbe brez pisne privolitve posojitelja.
19. www.bolecina.com si pridržuje pravico do razveljavitve naročila iz kateregakoli razloga, vključno z napakami v ceniku. Ti pogoji so nadrejeni katerimkoli drugim pogojem, ki bi jih najemnik vključil v naročilo ne glede na to ali najemodajalec podpiše tako naročilo. Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev v kateremkoli času. Najemodajalec pred predajo opreme najemniku, razloži in razkaže njeno delovanje. V primeru, da najemnik želi prejeti aparat preko dostave, so v paketu priložena navodila za uporabo aparata. Stranki tudi podpišeta primopredajni zapisnik, s čimer potrdita stanje opreme. V primeru dostave velja kot primopredajni zapisnik podpis prevzemnega dokumenta dostavljavca. Pred podpisom prevzemnega dokumenta mora najemnik preveriti v kakšnem stanju je paket, če je paket poškodovan, veljajo zahteve 11 poglavja. Izguba, Poškodbe ali nevrnjena oprema.) V primeru potovanja v države z visokim tveganjem, mora o tem najemnik predhodno seznaniti najemodajalca, saj morajo biti opravljena dodatna »rizična« zavarovanja. V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi predmetov podpišeta obe stranki, in s tem je najem zaključen. Za vse ostale primere, nenavedene v najemni pogodbi, podjetje SEMOS d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

Strinjati se morate s splošnimi pogoji
Varnostna koda Varnostna koda
Nova koda
Varnostna koda je nepravilna. Prosimo poskusite ponovno
  

 

 

Kontakt

SEMOS d.o.o.

Opekarniška cesta 15a
3000 Celje

Telefon: 03 5419 715
Fax: 03 4911 208
E - mail: info@bolecina.com

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam